Rektor presenterar grafik över statistik för sin personal

Vår rapport ger dig direkt de uppgifter du behöver för att kunna göra ett tryggt val för ditt barn. Att välja skola är inte ett lätt beslut – valet kommer påverka både er som föräldrar såväl som ert barn. Skolan är alltid något vi vuxna har en relation till, och de flesta av oss har med sig såväl fantastiska som fruktansvärda minnen från vår egen skolgång.

När du som förälder står inför att göra ett val vet vi att du vill ha så mycket information som möjligt. Att få fram informationen har fram tills nu varit en utmanande och frustrerande resa – därför utvecklade vi vår rapport Skolvalsinfo. Vår rapport sparar dig många timmars frustration och osäkerhet – du får allt förpackat i en snygg PDF-fil som skickas direkt till din e-postadress.

Nedan ser du en sammanfattning av rapporternas upplägg och innehåll. Beroende på dina val av skolor kan den presenterade statistiken vara begränsad utifrån skolornas olika årskurer och elevantal. En medelstor F-9 skola kommer i de flesta fall kunna presenteras med samtliga uppgifter.

 

Grafer och tabeller om skolans elever, personal, och närområde

Grafer som visar elevernas resultatutveckling

enkätfrågor med svar från elever, föräldrar, och lärare

läsårs historik

skolor som kan beställas separat eller tillsammans

Rapportens innehåll

Elever

Varje skola presenteras utifrån elevantal över tid och för det senaste läsåret uppdelat per årskurser. Vi redovisar även könsfördelning, uppgifter om föräldrarnas utbildningsnivå, samt föräldrarnas bakgrund.

Skolans närområde

Skolor finns alltid i ett sammanhang och påverkas inte bara av vad som finns inomhus eller på skolgården, utan även av vad som finns i dess närhet. Vi redovisar statistik för skolans närområde gällande andelen (%) hushåll som har hög respektive låg ekonomisk standard, hur de vuxnas utbildning ser ut, samt närområdets deltagande i riksdagsval.

Personal

Vilken lärare elever har påverkar i mycket stor omfattning hur mycket eleverna lär sig och mår. Vi redovisar statistik över antalet lärare, antal elever per lärare, hur ofta skolorna byter rektor, samt lärarnas ämnesbehörighet och hur stor andel som har specialpedagogisk examen.

Genomsnittlig betygspoäng

Vilka betyg får eleverna på skolan i de olika ämnena? Vi redovisar betygsstatistiken för årskurs 6 och 9 uppdelat på kärnämnen, språkval och samhällsorienterade ämnen, naturvetenskapliga och tekniska ämnen, samt estetiskt- och praktiska ämnen.

Nationella prov

Nationella prov skrivs i årskurs 3, 6, och 9. I årskurs tre skrivs nationella prov i svenska, svenska som andraspråk, och matematik. I årskurs sex tillkommer engelska. I Skolvalsinfo redovisas resultaten för kärnämnena då statistik finns – under till exempel coronapandemin skrevs inga nationella prov som genererade statistik.

Skolenkäten

Vartannat år ingår varje skola i Skolinspektionens skolenkät, där ena hälften skriver jämna år, och andra hälften ojämna år. De som svarar på enkäten är elever i årskurs 5 och 9, skolans lärare, och föräldrar separat för förskoleklass och grundskolan. Det senare innebär att du kan se hur föräldrarnas inställning till frågorna har förändrats när deras barn har gått ett antal år på skolan. Endast det senaste resultatet visas.

Picture of happy pencils.

Vanliga frågor

Vilka skolor kan jag beställa för?

Vi har sammanställt information för alla grundskolor som har åtminstone 10 elever. 

Inför gymnasievalet 2025 avser vi erbjuda motsvarande rapport för gymnasieskolor.

Vilka betalningsmedel accepterar Skolalys?

Vi erbjuder för närvarande betalningar genom Paypal, vilket kan användas tillsammans med de flesta stora kredit- och debitkort.

När får jag rapporten?

Oftast inom några minuter. Vid större belastning upp mot en kvart.

Först bör du motta ett bekräftelsemeddelande att vi har tagit mot din order, från PayPal, och du får därefter ett nytt e-postmeddelande i vilket rapporten finns som bifogad fil.

Om du av någon anledning inte har fått rapporten på en timme eller mer, och du har säkerställt att den inte fastnat i skräppostmappen, ser vi gärna att du kontaktar oss om vi inte redan kontaktat dig.

Spelar det någon roll när jag beställer rapporten?

Delar av den statistik vi följer publiceras löpande från olika myndigheter, men generellt under hösten efter ett avslutat läsår. Om du beställer rapporten i samband med att skolvalet genomförs i kommunerna bör med andra ord all data från föregående läsår finnas med. Vi utvecklar dock kontinuerligt våra produkter och mindre förändringar eller tillskott avseende innehållet görs efter behov och möjlighet.

Kan jag beställa rapporten även om jag inte har något barn som ska välja skola?

Skolvalsinfo är framtaget för privatpersoner som ska välja skola utifrån att vi önskar erbjuda ett fullvärdigt informationspaket till föräldrar eller andra som står inför att välja skola. Om du är en rektor eller lärare som söker information om andra skolor för att du söker en ny anställning anser vi dig i detta fall också vara en privatperson.

Vi säljer däremot inte Skolvalsinfo till dig som agerar inom ramen för en anställning eller på annat sätt agerar professionellt. Vi är  därtill övertygade om att du i så fall har mycket större användning av våra målgruppsanpassade rapporter och analyslösningar.

Får jag dela med mig av rapporten till andra?

Våra produkter har sedvanliga skydd och lyder under ordinarie immaterialrättigheter – se det som att du har köpt en bok; du får till exempel inte sprida den på sociala medier eller skicka den till andra. 

Finns inte allt detta redan gratis tillgängligt på annat håll?

Jomenvisst – mycket har vi faktiskt hämtat direkt från Skolverket och Skolinspektionen självt, tillsammans med material från en uppsjö andra myndigheter och informationssamlingar. Om du är lika datanördig som oss (inte datornördig – även om det också är en stor fördel), så har du många lustfyllda timmars nöje framför dig 🙂

Vi vill också poängtera att Skolverket själva har en tjänst för detta, Utbildningsguiden. För många räcker säkert den informationen – vilket såklart är toppenbra! Tänk dock på att det för många skolor är mer komplext att förstå informationen – om du till exempel vill få reda på information om Landvetterskolan behöver du gå genom följande fem skolor på Utbildningsguiden:
Landvetterskolan 1-3, 4-6 C+D
Landvetterskolan 4-6 A+B+E+F
Landvetterskolan 4-6B
Landvetterskolan 7-9 A-C
Landvetterskolan 7-9 D-F

Är du intresserad av detaljer i Skolinspektionens Skolenkäten finns den för varje skola fördelat på fem olika filer (en per svarsgrupp) på upp mot och ibland över 500 kolumner till exempel här.

Vill du därtill få uppgifter för tidigare läsår för att kunna se om skolan utvecklas till det bättre eller sämre kommer du ha stor nytta av följande tabell för att kunna följa statistiken för skolan för de senaste läsåren, då du behöver skanna genom omkring 50 excelfiler per läsår och skolenhet från endast Skolverket, vari många har över 20 flikar information vars formatering och definitioner oväntat kan ändras mellan läsåren.

Skolenhetsnamn Skolenhetskod
Landvetterskolan 1 98934110
Landvetterskolan 1-3 86151469
Landvetterskolan 1-3, 4-6 C+D 86151469
Landvetterskolan 2 43199630
Landvetterskolan 3 86151469
Landvetterskolan 4-5 43199630
Landvetterskolan 4-6 A+B+E+F 43199630
Landvetterskolan 4-6A 43199630
Landvetterskolan 4-6B 65817815
Landvetterskolan 5 43199630
Landvetterskolan 6+8 28836025
Landvetterskolan 6-9 A-C 28836025
Landvetterskolan 6-9 D-F 29069124
Landvetterskolan 7+9 29069124
Landvetterskolan 7-9 A-C 28836025
Landvetterskolan 7-9 D-F 29069124
Landvetterskolan F-3 86151469
Landvetterskolan F-4 86151469

Kanske enklare uttryckt: Med Skolvalsinfo sparar du dig själv från väldigt många timmars frustration. Från oss får du därtill  informationen snyggt och korrekt sammanställt.

Vilka källor bygger Skolvalsinfo på?

Fritt och öppet publicerad data utan inbördes ordning och licenskrav (huvudsakligen CC0 som alltså inte kräver hänvisning (t.ex. SCB) – andra källor är vi instruerade att inte uppge utifrån deras respektive regler då vi har omformaterat datan för att bygga våra databaser (och de av ofta förståeliga skäl inte vill hänvisas till av personer som har ändrat i deras data men där myndigheten i slutändan kan uppfattas vara ansvarig ändå)):

Statistiska Centralbyrån

Boverket [Statistiklabbet]

Skolverket

Skolinspektionen

Sveriges kommuner och Regioner (SKR) (ej RKA/Kolada)

samt omfattande egna sammanställningar, databaser, och program.

Jag har mycket detaljerade frågor, alternativt tror jag kan ha funnit ett fel?

Fantastiskt! Vi ser fram mot att du kontaktar oss 🙂

Först får du dock gärna extrakolla eftersom att vi dels har slagit ihop flera skolenheter till en när så bör ske eftersom vare sig elever, föräldrar, eller ofta ens personal känner till skillnaden på skolenheter och skolor (till exempel slår vi ihop Alfaskolan F-3 och Alfaskolan 4-9 till att bara vara Alfaskolan), och dels att vi viktar våra data utifrån hur antalet elever och personal är fördelade mellan de olika skolenheterna.

Om du direkt förstår implikationerna och potentialen i detta och  utöver en analytisk förtrogenhet med det nordiska skolväsendet  har erfarenhet av marknadsföring/försäljning eller maskininlärning och framförallt LLM-modeller samt funderar på att byta jobb och är bosatt/intresserad av att flytta till Växjö med omnejd alternativt dagspendla några dagar per vecka, läs igen stycke ett i detta svar – vi avser expandera vårt team under 2024.

Vi är övertygade om att du blir nöjd med innehållet i rapporten och önskar dig lycka till i ditt val.